Zpracování osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Tělárna s.r.o, sídlem Ocelářská 891/16, Praha 9 – Vysočany, 190 00 IČ – 05477042 (dále jen: „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou

korespondeční adresa: K Vodárně 1501, Dobříš
email: info@telarna.cz 
1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
1.5. Obchodní podmínky se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.)

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Prodávající zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2. Prodávající zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
Vedení účetnictví - Pokud si objednáte některou z našich online služeb nebo produktů, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Vaše údaje v tomto případě musíme zpracovávat po dobu 10 let.
V případě, že si náš produkt objednáte, ale následně platbu neuhradíte, nárokujeme si právo Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu dalších 3 měsíců. Po tuto dobu  Vás budeme upozorňovat na Vaši objednávku a opětovně Vám také zašleme informace o produktu, který jste si objednali.
Prodávající zaručuje, že nebude předávat osobní údaje třetí straně.

4. Doba uchovávání údajů

4.1. Prodávající uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu).

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

Prodávající
Správci serveru
účetní

6. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.