VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zaplacením členství v on-line klubu „Tělárna – Škola pohybu” souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem služeb a on-line kurzů na stránce https://www.telarna.cz/ je Tělárna s.r.o., se sídlem Ocelářská 891/16, Praha 9 - Vysočany, 190 00, IČ: 05477042 (dále jen „Poskytovatel“ /

„Prodávající”).

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku on-line kurzu Poskytovatele

(dále jen „Uživatel“ / „Kupující”).

 

2. Předmět služby

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k instruktážním videím, tréninkovým lekcím tréninkovým programům a KNOW-HOW uložených na serveru Poskytovatele a dalším službám Poskytovatele nabízeným na serveru https://www.telarna.cz (dále jen „on-line klub“).

2.2. Instruktážní videa slouží jako úvod k on-line kurzům a k ověření technické dostupnosti pro

uživatele. Poskytovatel má právo prohlížet si tato videa pro svoji osobní potřebu.

 

3. Rozsah služby

3.1. Uhrazením ceny on-line členství získává Uživatel právo na přístup do on-line znalostní databáze „Tělárna – Škola pohybu", případně i přístup k online kurzům (dle typu objednávky) poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje.

4. Práva a povinnosti Uživatele

4.1. Uživatel je povinen uhradit cenu on-line členství stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně, tj. na základě přímé platby platební kartou.

4.2. Uživatel má právo využívat služby objednaného členství v on-line klubu.

4.3. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením členství, zdali mu přehrávání videí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní videa na serveru Poskytovatele. Úhradou objednávky on-line členství Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotné on-line členství. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

4.4. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 11 – Ochrana

autorských práv.

 

5. Objednávka

5.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi tykajícími se objednávky, a to na

adrese https://www.telarna.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://www.telarna.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě členství v on-line klubu (dle typu objednávky), včetně všech bonusů a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.telarna.cz/VOP a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

 

6. Kupní cena, daňový doklad

6.1. V přihlašovacím formuláři na webové adrese https://www.telarna.cz/objednavka najdete

ceny všech služeb. Ceny jsou uvedeny konečné. Prodávající není plátcem DPH.

6.2. Daňový doklad vám bude vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňový doklad

slouží jako doklad o zakoupení on-line členství.

 

7. Způsob a forma platby

7.1. Způsob platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Comgate Payments a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Comgate Payments a.s.

7.2. Možnosti plateb

a) Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

7.3. Forma platby

Platbu je možné provést jednorázově.

7.4 Opakovaná platba - 30 dní
Pro členství v online klubu využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedeném na objednávce (maximálně 590,- Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

7.5. Upozornění na automatickou platbu
V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby zrušit.

7.6. Ukončení členství v klubu a zrušení automatické platby
Členství v on-line klubu „Tělárna – Škola pohybu“ může Kupující kdykoliv ukončit a to výhradně kontaktováním zákaznické podpory na adrese info@telarna.cz. Ukončením členství v klubu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v klubu se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství v klubu přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

 

7.7. Bonusy

Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zpřístupněny v členské sekci online klubu

„Tělárna – škola pohybu” v průběhu online tréninků a to za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

 

8. Garance vrácení peněz

8.1. Za své produkty poskytovatel ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

8.2. Při objednání online členství má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to

nejpozději 14. den ode dne objednání členství včetně. Odstoupení je možno provést pouze

elektronickou formou na e-mailu: info@telarna.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury (daňového dokladu) a čísla účtu, kam chce kupující poukázat finanční prostředky. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online členství. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy, který bude obsahovat přiložený daňový doklad. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy kupujícímu zaniká přístup do členské sekce placeného online klubu a kupující nebude mít nadále právo využívat dále online klub „Tělárna – Škola pohybu”.

 

9. Reklamace

9.1. V případě technických problémů s přihlášením do členské sekce nebo jiných problémů, které

ze strany Provozovatele znemožňují užívání produktu, se má uživatel obracet na e-mailový

kontakt info@telarna.cz. Požadavky jsou běžně řešeny do 1 pracovního dne, nejpozději

však do 30 dnů od přijetí požadavku.

10. Práva a povinnosti Poskytovatele

10.1. Poskytovatel má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednanému online členství do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady kurzu od Uživatele na svůj účet. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel zahájí poskytování služeb dle těchto podmínek v souladu s předchozí větou, tj. před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, a Uživatel proto nebude mít právo odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

10.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k online členství za

předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 11 těchto podmínek.

10.3. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých

dalších službách a to s využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí.

Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto

Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.

10.4. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení

zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění

technických problémů serveru.

 

11. Ochrana autorských práv

11.1. On-line klub „Tělárna – Škola pohybu” je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

11.2. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z on-line klubu na svůj pevný disk či jiné off-line či online médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat

žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci online klubu. Veškeré, tyto a další

činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními

podmínkami.

11.3. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa

on-line klubu umístěna.

11.4. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se

provádí autorizace přístupu k on-line klubu „Tělárna – Škola pohybu". Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že

Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce členství v on-line klubu „Tělárna – Škola pohybu”, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

12.2. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají

ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu

a smyslu těchto podmínek.

12.3. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci on-line klubu

Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům tématu „ovládání těla“  a slouží jako

všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele.

Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá

odpovědnost za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Přístup

k ovládání těla je odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí

plnou odpovědnost. Ustanovení 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občansky zákoník, proto na právní

vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.

12.4. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České

republiky.

12.5. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou

elektronické pošty (emailu).

12.6. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 31.1. 2019. Poskytovatel si vyhrazuje právo

tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním

předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s

Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.